CMC łączy produkcję z rozwojem technologii

CMC łączy produkcję z rozwojem technologii

CMC Poland jest producentem wyrobów stalowych gorącowalcowanych, wytwarzanych ze wsadu pochodzącego ze stalowni elektrycznej, w której do produkcji stali wykorzystuje się złom stalowy. Huta w Zawierciu zapewnia wysoką jakość oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.

Wyroby huty wykorzystywane są w budownictwie, w przemyśle energetycznym i maszynowym, w rolnictwie oraz w produkcji wielu dóbr konsumpcyjnych. CMC Poland stale dąży do doskonalenia jakości swoich wyrobów, utrzymania zadowolenia klienta oraz działalności z pełnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego.

cmc-news-20220222_1

Badania i zwiększenie mocy

Kluczową dla huty inwestycją było uruchomienie w ubiegłym roku nowej walcowni zasilającej blok Morgana do produkcji walcówki w kręgach. Dzięki tej inwestycji CMC Poland posiada trzy niezależne linie walcownicze produkujące szeroki asortyment prętów płaskich, okrągłych, żebrowanych oraz walcówki gładkiej i żebrowanej z wysokojakościowych gatunków stali. Realizując strategiczne cele rozwoju, huta uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z funduszy programów europejskich, promujących innowacyjność i rozwój przedsiębiorstw. Ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi, stale rozwijając swoje możliwości produkcyjne, podnosząc jednocześnie jakość oferowanych wyrobów. CMC Poland systematycznie rozszerza ofertę rynkową, tworząc innowacyjne produkty, które są wynikiem prac zespołu badawczo-rozwojowego i wykwalifikowanego personelu. W ciągu ostatnich dwóch lat wdrożone zostały nowe produkty, m.in. płaskowniki ze stali z mikrododatkami o szerokim przedziale właściwości plastyczno-wytrzymałościowych (FLABAST®), pręty okrągłe i walcówka ze stali automatowej, walcówka ze stali bainitycznych (DACTILIUS®) oraz walcówka ze stali do spęczania na zimno (CHQ), wytwarzana w procesie termomechanicznym.

Obecnie zespół badawczo-rozwojowy CMC Poland we współpracy z naukowcami Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH w Krakowie realizuje projekt mający na celu opracowanie innowacyjnego w skali światowej, hybrydowego systemu cyberfizycznego, umożliwiającego zintegrowane zarządzanie przebiegiem technologii stalowniczej w głównych urządzeniach funkcjonujących w elektrostalowni. Rezultatem projektu będzie system informatyczny, zintegrowany z infrastrukturą stalowni, umożliwiający modelowanie i optymalizację procesu produkcji wlewków ciągłych. Celem nadrzędnym opracowanego systemu będzie zwiększenie stabilności i powtarzalności technologii ciągłego odlewania kęsów przy zadanych parametrach, co finalnie pozwoli na poprawę ich jakości.

cmc-news-20220222_2

System do zarządzania produkcją

System obejmie zarządzanie technologicznym know-how na każdym etapie procesu stalowniczego, w połączeniu z optymalizacją i kontrolą temperatury ciekłej stali w kadzi głównej w czasie rzeczywistym (wraz z monitorowaniem lokalizacji kadzi w układzie stalowni), dzięki czemu umożliwi sterowanie wartością stopnia przegrzania stali w kadzi pośredniej urządzenia COS. Kontrola ta przyczyni się do zminimalizowania częstości występowania wad wewnętrznych i powierzchniowych odlewanych kęsów, a tym samym do poprawy jakości wytwarzanych wyrobów walcowanych. Dzięki predykcji temperatury ciekłej stali podczas cyklu stalowniczego w czasie rzeczywistym możliwe będzie modelowanie tego procesu w kierunku jego optymalizacji, przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji celu, jaką jest poprawa jakości wyrobów stalowych. Dodatkowo system będzie umożliwiał planowanie ilościowe i rodzajowe (gatunek stali) produkcji stalowni w tzw. sekwencyjnym układzie wytopów i z uwzględnieniem harmonogramu produkcji walcowni współpracujących i stanu zapasów magazynowych kęsów. Łatwiejszą stanie się kontrola efektywności procesu produkcyjnego poprzez zminimalizowanie przerw międzyoperacyjnych i możliwość sterowania dostępnością urządzeń w cyklu produkcyjnym. Wdrożenie do środowiska stalowni poprawnie funkcjonującego systemu wpłynie także na mniejsze zużycia energii, co może dać wymierne wartości ekonomiczne oraz będzie miało korzystny wpływ na środowisko. Zastosowanie w opracowywanym systemie najnowocześniejszych technik informatycznych (m.in. uczenie maszynowe, regułowe systemy ekspertowe, statystyczna analiza danych) jest zbieżne z realizowaną od wielu lat przez CMC Poland ideą przemysłu 4.0, prowadzącą do cyfryzacji procesów produkcyjnych i biznesowych w przedsiębiorstwie.

System, jako innowacja procesowa, zostanie wdrożony i wykorzystany w produkcji pełnego asortymentu wyrobów spółki, adresowanego m.in. do branż motoryzacyjnej, budowlanej, maszynowej i energetycznej. Jesteśmy dumni, że kształtujemy i wytyczamy nowe trendy w branży stalowniczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Szybka Ścieżka w ramach umowy POIR.01.01.01-00-0996/19.