Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe informacje w zakresie przetwarzania Danych osobowych. Wszystkie procesy związane z przetwarzaniem Danych osobowych zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Celem Polityki jest w szczególności udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących korzystania, gromadzenia, przechowywania przez Administratora Danych osobowych, jak również wykorzystywania plików Cookies, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszego serwisu.

W kwestiach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych możesz skontaktować się z nami mailowo pisząc na adres iod.poland@cmc.com ewentualnie listownie CMC Poland Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie.

Wyrazy użyte w niniejszej Polityce Prywatności z dużej litery mają znaczenie określone jak poniżej:

Polityka prywatności zbiór zasad określający sposób ochrony i przetwarzania Danych osobowych.

Administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. Administratorem Danych osobowych jest CMC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, przy ul. Piłsudskiego 82.

EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię.

Użytkownik oznacza osobę korzystającą ze Strony Internetowej. Odwiedzając Stronę Internetową stajesz się automatycznie Użytkownikiem.

Strona Internetowa strona internetowa dostępna pod adresem www.cmcpolandinnovation.com

Dane Osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których korzystasz z naszych serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej.

RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. Jednocześnie, wskazuje, iż zapewnia aktualizację informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na Stronie internetowej i będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na ww. stronie. Informacja o każdej zmianie treści Polityki Prywatności może zostać również przesłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w przypadku jej zmiany.
 4. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

II. DANE OSOBOWE

 1. Bezpieczeństwo powierzonych Administratorowi Danych Osobowych jest najważniejsze. Administrator wdrożył procedury, które mają zapobiec naruszenia bezpieczeństwa Danych Osobowych, zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności w zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawą Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 3. Używamy różnorodnych adekwatnych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym szyfrowania, w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonych sieciach i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które to osoby zostały upoważnione przez Administratora w odpowiednim zakresie.
 4. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez Administratora usług dostępnych na Stronie internetowej. W razie potrzeby uzyskania od Użytkownika dodatkowych danych, w celu lepszego dopasowania usług dla Użytkownika, jak również w celu oferowania usług na jeszcze wyższym poziomie, Użytkownik zostanie poproszony o dodatkowe zgody. Każda zgoda jest dobrowolna i może zostać odwołana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
 5. Dane Osobowe Użytkowników Administrator będzie przetwarzać w celach marketingu bezpośredniego usług, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Użytkownik wyrazi zgodę. Zakres Danych Osobowych jakie Administrator będzie przetwarzać to dane kontaktowe, takie jak imię, adres email.
 6. Administrator będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach statystycznych. Zakres informacji jakie Administrator będzie przetwarzać to dane pochodzące z plików Cookies wskazane w punkcie V. 1 poniżej.
 7. Administrator będzie przetwarzać Dane osobowe w celu dochodzenia roszczeń.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych Użytkownika, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane Osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani nie są przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 poniżej.
 2. W trakcie i w celu wykonywania przez Administratora usług na rzecz Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i hostingowe, jednakże tylko i wyłącznie po zawarciu stosownych umów.
 3. Dane Osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Korzystanie przez Administratora z narzędzia Google Analytics może wiązać się z przekazywaniem danych do podmiotów trzecich poza obszar EOG na zasadach ustalonych przez Google.
 5. Każda operacja przesyłania Danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

IV. ZASADY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą,
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

V. MECHANIZMY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator wskazuje, iż wykorzystuje następujące mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
  1. Dane identyfikujące sesje danej osoby w przeglądarce internetowej na serwerach Strony internetowej - z użyciem plików Cookies,
  2. Adres IP, pochodzenie zapytania o wyświetleniu Strony internetowej, typ i język przeglądarki, data i godzina zdarzenia,
  3. pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez kody monitorujące ruch na stronie WWW (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików Cookies). Dane zbierane będą poprzez Google Analitics w celu tworzenia statystyk.
 2. Dane zbierane w punkcie c powyżej są wykorzystywane do celów marketingowych.

VI. COOKIES

 1. Cookies przechowują: identyfikator sesji Użytkownika, kody zabezpieczające, informację o wyrażonych zgodach oraz o zapoznaniu się z polityką prywatności, identyfikator dla google analytics, wybór języka strony, identyfikator zabezpieczający przed atakiem csrf.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard Strony internetowej.
 3. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania ze Strony internetowej, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk.
 4. W zakresie cookiesów, które nie są związane z funkcjonalnością Strony Internetowej, w świetle brzmienia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego zbieranie danych następuje po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.
 5. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej, aby usprawniać funkcjonowanie Strony internetowej zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 6. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Strony internetowej.
 9. Czas przechowywania cookies dot. Google Analytics to 26 miesięcy.

VII. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prawnymi podstawami przetwarzania Państwa Danych Osobowych są:

 1. zgoda wyrażona przez Użytkownika,
 2. przepisy prawa, w przypadkach, w których przepisy te upoważniają Administratora do przetwarzania Danych osobowych, jak np. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie Internetowej są objęte prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych. Jakiekolwiek wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi i znaków towarowych nie może być realizowane przez Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Jakiekolwiek działania sprzeczne z postanowieniem wskazanym powyżej, mogą stanowić podstawę pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakiejkolwiek szkody w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na Stronie Internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem. Powyższe zdanie nie ma zastosowania w sytuacji gdy taka odpowiedzialność wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.