Suststeel KPI

Suststeel KPI

Definicje KPI

 

Gospodarcze KPI Bezpośrednio wygenerowana wartość ekonomiczna
Wskaźnik ten jest wyznaczany przez EBITDA i sprzedaż netto.
Inwestycje w badania i rozwój
Koszty działań badawczo-rozwojowych (R&D) związane są bezpośrednio z badaniami i rozwojem towarów lub usług przedsiębiorstwa oraz wszelką własnością intelektualną wytworzoną w tym procesie. Firma zazwyczaj ponosi koszty badań i rozwoju w procesie poszukiwania i tworzenia nowych produktów lub usług.
Środowiskowe KPI *Bezpośrednie zużycie energii
Wskaźnik ten jest określany na podstawie zużycia energii elektrycznej we wszystkich procesach produkcyjnych, wielkości produkcji i energochłonności.
*Emisje CO2
Emisje CO2 to ilość dwutlenku węgla wyemitowana przez źródła posiadane lub kontrolowane przez firmę.
*Emisje pyłu z EAF
Wskaźnik określa emisje pyłu z EAF z uwzględnieniem odpylania pierwotnego i wtórnego.
*Emisje NOx z pieców walcowniczych
Wskaźnik określa emisje NOx z pieców walcowni gorącej.
*Emisje SOx z pieców walcowniczych
Wskaźnik określa emisję SOx z pieców walcowni gorącej. Wykorzystanie gazu ziemnego uznaje się za spełniające cele oceny KPI (pomiary SO2 nie są wymagane).
*Emisje pyłu z pieców walcowniczych
Wskaźnik określa emisję pyłu z pieców walcowni gorącej. Wykorzystanie gazu ziemnego uznaje się za spełniające cele oceny KPI (pomiary pyłu nie są wymagane).
*Gospodarka wodna
Gospodarka wodna powinna być dostosowana do dostępności i jakości wody słodkiej oraz lokalnych wymogów prawnych. Niezbędne jest podjęcie działań, mających na celu uniknięcie stosowania wody pitnej na liniach produkcyjnych, zwiększenie liczby i/lub wydajności układów obiegu wody podczas budowy nowych zakładów lub modernizacji istniejących, korzystanie w miarę możliwości z wody deszczowej, i innych.
*Zawiesina ogólna w ściekach
Wskaźnik określa różnicę pomiędzy zawiesiną ogólną (TSS) zawartą w wodzie wpływającej (przed oczyszczeniem), a TSS zawiesiną ogólna w ściekach.
*Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w ściekach
Wskaźnik określa różnicę pomiędzy ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu) w wodzie wpływającej (przed oczyszczeniem), a ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie tlenu) w ściekach.
Ponowne wykorzystanie żużla
Wskaźnik jest określany jako roczna ilość żużla ponownie wykorzystanego jako produkt uboczny, z uwzględnieniem recyklingu na miejscu, wykorzystania zewnętrznego i sprzedaży. Do obliczenia tego KPI uwzględnia się średnią ilość ponownie wykorzystanego żużla z 3 ostatnich lat oraz średnią ilość wyprodukowanego żużla z 3 ostatnich lat.
Wymiary społeczne
KPI
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jakość
Zatrudnienie. Wskaźnik obrotu
Wskaźnik określany na podstawie liczby pracowników oraz liczby pracowników, którzy odeszli z firmy z różnych powodów (dobrowolnie lub z powodu zwolnienia, przejścia na emeryturę lub śmierci w trakcie pracy).
Zatrudnienie. Stawka dla umowy na czas nieokreślony
Wskaźnikiem jest liczba pracowników na koniec każdego roku.
Wskaźnik częstotliwości występowania urazów skutkujących niezdolnością do pracy
Jest to całkowita liczba wypadków przy pracy, które powodują niezdolność do pracy (zwolnienie lekarskie + dostosowanie do pracy) w ciągu roku. Urazy, które powodują niezdolność do pracy to urazy niepowodujące śmierci lub śmiertelne, które powodują niezdolność do pracy (w której osoba poszkodowana jest normalnie zatrudniona), trwającą dłużej niż jeden dzień lub zmiana, w którym/podczas której nastąpił uraz.
Stopień ciężkości
Jest to całkowita liczba dni roboczych utraconych z powodu urazów podczas pracy w ciągu roku. Utracone dni to dni, które nie mogły być przepracowane (a więc zostały „stracone”) w wyniku niezdolności pracownika lub pracowników do wykonywania swojej zwykłej pracy z powodu urazów podczas pracy.
Szkolenie personelu
Jest to względny stosunek liczby godzin szkoleń do całkowitej liczby przepracowanych godzin.
*Przestrzeganie międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka w pracy
Wskaźnik określa gwarancję spełnienia międzynarodowych standardów praw człowieka w odniesieniu do personelu w firmie, np. swoboda zrzeszania się i negocjacji zbiorowych, zwalczanie pracy dzieci i inne.
*Koncesja na świadczenia socjalne
Wskaźnik określa obligatoryjne i nieobligatoryjne świadczenia socjalne, w tym związane z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego.
*Przeciwdziałanie korupcji
Wskaźnik określa wszystkie działania związane z przeciwdziałaniem korupcji np. kodeks antykorupcyjny, specjalistyczne szkolenia z zakresu przepisów i praktyk antykorupcyjnych i inne.
Działania społeczne i współpraca
Wskaźnik określa koszty związane z dobrowolnymi wpłatami na rzecz bezpośrednio realizowanych lub sponsorowanych projektów społecznych, np. renowacji i konserwacji obiektów dziedzictwa kulturowego, umów i darowizn na rzecz uniwersytetów i placówek edukacyjnych lub badawczych.
Naruszenia wymagań dotyczących produktu
Wskaźnik określa liczbę uzasadnionych reklamacji klientów, które mają bezpośredni wpływ ekonomiczny na firmę w stosunku do rocznej produkcji.

* obowiązkowe wskaźniki KPI